Γνωμοδότηση ΝΣΚ περί αναγνώρισης

Σε ερώτημα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, άρθ. 6 του Ν. 4024/2011.
Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 276/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ε΄ Τμήματος