metaptyxiako-dioikisi-monadon-ygeias

μεταπτυχιακό

ενότητες προγράμματος 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας


1η ενότητα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ I – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην πρώτη ενότητα μελετώνται η δομή και λειτουργία του συστήματος Υγείας και αξιολογούνται οι πολιτικές που εφαρμόζονται.

Αναλύεται το πλέγμα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και γίνεται μια σφαιρική ανάλυση του ελληνικού συστήματος Υγείας.

Γίνεται μια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σημαντικότερων διεθνών συστημάτων υγείας.

Επίσης παρουσιάζεται το Νομικό Πλαίσιο που διέπει το χώρο της υγείας: αδειοδοτήσεις φορέων, ιατρική ευθύνη, ιατρικό απόρρητο και ενημέρωση του ασθενούς, ο ιατρικός φάκελος, νομικές μορφές, συμβάσεις κλπ.

 

2η ενότητα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ II – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στα συστήματα οργάνωσης και χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Αναλύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της 1οβαθμιας και 2οβάθμιας φροντίδας.

Εξετάζονται θέματα τιμολόγησης και κοστολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων Υγείας.

Αναλύεται ο ρόλος των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης.

Γίνεται ειδική αναφορά στα σύγχρονα συστήματα οργανωμένης περίθαλψης (managed care), στη διαχείριση των ιατρικο-ασφαλιστικών πληροφοριών και στα δίκτυα παροχής εξωνοσοκομειακής φροντίδας.

 

3η ενότητα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται δύο θέματα βαρύνουσας σημασίας για τη διοίκηση μιας μονάδας υγείας.

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM):

 • Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
 • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
 • Διαδικασίες πιστοποίησης,
 • Διαπίστευση μονάδων υγείας,
 • Διαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισμούς υγείας (μοντέλα risk management, CPI scoring, μήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές Risk Management και επικοινωνιακή πολιτική κα.).
Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζονται θέματα αναφορικά με το «Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού» στον χώρο της Υγείας. Επιγραμματικά τα θέματα αυτά είναι:

 • Αποτελεσματική ηγεσία, Παρακίνηση & coaching ανθρώπινου δυναμικού,
 • Team working & team building,
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη,
 • Αποτελεσματικές Ομάδες εργασίας,
 • Αξιολόγηση επίδοσης,
 • Λήψη αποφάσεων,
 • Ανάθεση - εκχώρηση αρμοδιοτήτων,
 • Επικοινωνία στους επαγγελματικούς χώρους.

 

4η ενότητα: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ II – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός της τέταρτης ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της οικονομικής λειτουργίας των οργανισμών υγείας και να αποκτήσουν ικανότητες σχετικά με την χρηματοοικονομική διοίκησή τους.

Οι φοιτητές μυούνται στις αρχές της «Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής» και στην ανάπτυξη των οικονομικών καταστάσεων.

Στη συνέχεια, εμβαθύνουν στον οικονομικό σχεδιασμό:

 • Μέθοδοι χρηματοδότησης: πόροι, αξιολόγηση επενδύσεων, αριθμοδείκτες,
 • Κοστολόγηση: ανά ιατρική πράξη, ανά τμήμα, σημείο ισορροπίας,
 • Λειτουργικά αποτελέσματα,
 • Προϋπολογισμοί: αποτελέσματα χρήσης, ταμειακές ροές, πίνακες παρακολούθησης λειτουργίας.

 

5η ενότητα: MARKETING, LOGISTICS & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (I.S.)

Στην πέμπτη ενότητα μελετώνται ειδικά θέματα όπως:

 • Marketing και τεχνικές προώθησης υπηρεσιών Υγείας: ανάλυση της αγοράς, δημόσιες σχέσεις, δημιουργία νέου προϊόντος, χρήση νέων τεχνολογιών κλπ.
 • Hospital Logistics: διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προμήθειες, αποθέματα και αποθήκευση, τάσεις στην αγορά και προβλέψεις κλπ.,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας: πρότυπα, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης νοσοκομείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος κλπ.

 

6η ενότητα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η έκτη ενότητα επικεντρώνεται στις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης Στρατηγικής Μονάδων Υγείας:

 • Τι είναι Στρατηγική και τι όχι,
 • Σε τι χρησιμεύει σε έναν οργανισμό και ποιες επιπτώσεις επιφέρει η απουσία της,
 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν σε μακρο- και μικρο-οικονομικό επίπεδο και πως επηρεάζουν τη στρατηγική ενός οργανισμού,
 • Γιατί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, παρουσιάζουν αποκλίσεις στις επιδόσεις τους,
 • Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχειρηματικών στρατηγικών και ποιος ο τρόπος αξιολόγησής τους και τελικής επιλογής,
 • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην υλοποίηση της στρατηγικής τους και πως μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.

 

7η ενότητα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, με θέμα επιλογής τους, η οποία θα αφορά είτε πρωτογενή έρευνα πεδίου, είτε βιβλιογραφική ανασκόπηση/ανάλυση δευτερογενών δεδομένων.

Επικοινωνία:

Για οποιεσδήποτε απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγράμμα, μπορείτε να μας καλέσετε στο:

Τηλ.: 210 36.44.422

ή να συμπληρώσετε τη

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Πληροφορίες:

Επίπεδο: Master

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 2 έτη (part-time)

 

Έντυπο:

Κατεβάστε το έντυπο (pdf) του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.