Μεταπτυχιακό
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Επίπεδο: Master

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση: Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» υλοποιείται σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), με επιτυχία από το 2002.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις, να δώσουν μια νέα ώθηση στην καριέρα τους και να αναλάβουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά το Πρόγραμμα

Οι μονάδες υγείας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρμογές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών μονάδων αλλά και οι περιορισμένοι πόροι του δημοσίου καθιστούν την αποτελεσματικότητα επιτακτική.

Οι πρωταγωνιστές του συστήματος της υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονομία και η διοίκηση αποτελούν, πλέον, το καθημερινό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα προετοιμάζει στελέχη για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισμών και να διακριθούν στον δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο της Υγείας.

Τίτλος Σπουδών

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τα κριτήρια των έξι αυτοτελών ενοτήτων και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασία, αποκτούν τον Μεταπτυχιακό Τίτλο:

“Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux”.

Ο Τίτλος Σπουδών είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο CNAM στους γάλλους αποφοίτους. Είναι επιπέδου 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από αίτηση στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Ποιοι είναι οι φοιτητές μας

Απόφοιτοι ιατρικής, οικονομίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, βιολογίας και άλλων σχολών που ζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις σε Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στελέχη από άλλους χώρους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν σήμερα ηγετικές θέσεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περισσότερους από 100 διαφορετικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ενότητες Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα χωρίζεται σε 6 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας
3. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας
4. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οργανισμών Υγείας
5. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
6. Στρατηγικές Οργανισμών Υγείας

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, προτείνονται για παρακολούθηση επιπλέον δύο ειδικά θέματα:

– Hospital Logistics
– Βιοηθική

 

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας.

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Παρουσιάζονται τα κυριότερα νοµοθετήµατα του τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας, και ειδικότερα εκείνα που άπτονται των δικαιωµάτων και της ενηµέρωσης του ασθενούς καθώς και των ευάλωτων οµάδων, της ψυχικής Υγείας, του ιατρικού λάθους, της ευθύνης των παρόχων, του ιατρικού απορρήτου, κ.α.

2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και της ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και της ιδιωτικής δαπάνης.

Εξετάζονται, επίσης, οι τεχνικές κατανοµής των πόρων, καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων Υγείας.

3. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

– Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση,
– Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας,
– Συναισθηµατική Νοηµοσύνη,
– Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης,
– Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

4. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οργανισμών Υγείας

Σκοπός της ενότητας είναι οι συµµετέχοντες να κατανοήσουν τους µηχανισµούς οικονοµικής λειτουργίας των οργανισµών Υγείας και να αποκτήσουν ικανότητες που σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική διοίκησή τους.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται στις αρχές της «Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής» και στην ανάπτυξη των οικονοµικών καταστάσεων, για να εµβαθύνουν, στη συνέχεια, σε στοιχεία του οικονοµικού σχεδιασµού:

– Μέθοδοι χρηµατοδότησης: πόροι, αξιολόγηση επενδύσεων, αριθµοδείκτες.
– Κοστολόγηση: ανά ιατρική πράξη, ανά τµήµα, σηµείο ισορροπίας.
– Λειτουργικά αποτελέσµατα.
– Προϋπολογισµοί: αποτελέσµατα χρήσης, ταµειακές ροές, πίνακες παρακολούθησης της λειτουργίας.

5. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται µεταξύ άλλων, τα κάτωθι θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων:

– Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
– Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
– ∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
– ∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
– ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management και επικοινωνιακή πολιτική).

Στο δεύτερο µέρος, εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας: πρότυπα, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.α.

6. Στρατηγικές Οργανισμών Υγείας

Στο πρώτο µέρος, προσεγγίζονται έννοιες του Marketing, καθώς και οι τεχνικές προώθησης υπηρεσιών Υγείας. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στην ανάλυση της αγοράς, τις δηµόσιες σχέσεις, τη δηµιουργία νέου προϊόντος, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προώθησης, κ.α.

Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασµού και υλοποίησης της Στρατηγικής Μονάδων Υγείας, όπως:

– Ανάλυση SWOT.
– Τι είναι Στρατηγική και τι όχι.
– Σε τι χρησιµεύει σε έναν οργανισµό και ποιες επιπτώσεις επιφέρει η απουσία της.
– Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν σε µακρο- και µικρο-οικονοµικό επίπεδο και πώς επηρεάζουν τη στρατηγική ενός οργανισµού.
– Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχειρηµατικών στρατηγικών και ποιος ο τρόπος αξιολόγησής τους και τελικής επιλογής.
– Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί στην υλοποίηση της στρατηγικής τους και πώς µπορούν να τα αντιµετωπίσουν.
– Γιατί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, παρουσιάζουν αποκλίσεις στις επιδόσεις τους.

7. Ειδικά Μαθήματα

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, προτείνονται για παρακολούθηση επιπλέον δύο ειδικά θέματα:

– Hospital Logistics: διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προµήθειες, αποθέµατα και αποθήκευση, τάσεις στην αγορά και προβλέψεις, κ.α.
– Βιοηθική: θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας, που απαντούν σε διλήµµατα ηθικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή ιατρικά, που δηµιουργούνται από την αλµατώδη πρόοδο των Βιοϊατρικών επιστηµών και της ιατρικής.

8. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος, το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.
Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της.

Καθηγητές

Το Πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά από καταξιωμένα διευθυντικά στελέχη του χώρου της υγείας και ακαδημαϊκούς με εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο διδασκαλίας. Άνθρωποι με κέφι και μεράκι να μεταδώσουν τη θεωρητική αλλά και επαγγελματική τους γνώση στους αυριανούς συναδέλφους.

Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

  Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15 ημέρες για την παρακολούθηση του προγράμματος σε μορφή part-time, και κάθε εβδομάδα για την παρακολούθηση του προγράμματος σε ένα ακαδημαϊκό έτος (full-time).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω livestreaming.
  Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις μαγνητοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κολλέγιο ώστε να υποβάλουν ειδικό φάκελο στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η επιλογή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας),
την προσωπική συνέντευξη,
τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Δίδακτρα

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Αίτηση Εγγραφής

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
2) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας,
Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
Βιογραφικό σημείωμα,
Βεβαίωση προϋπηρεσίας,
Δύο (2) φωτογραφίες.

Αιτήση Εγγραφής2021 - 2023
Έντυπο

Κατεβάστε το έντυπο (pdf) του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Covid-19

Το René Descartes College συμμορφώνεται πλήρως με τις συστάσεις και υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του Υπ. Παιδείας.

Επικοινωνία

Καλέστε μας στο 210 3644422 (09:00 – 18:00)

Στείλτε μας email στο info@cnam.gr

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

    Έγραψαν για εμάς

    Αθανασία Τζι. – Απόφοιτη 2006-08
    Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Προσφέρει ποιότητα, γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης υψηλό, και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης και εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό δυναμικό είναι τόσο καταρτισμένο που να καλύπτει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε ότι άφορα την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

    Ιουλία Τζου. – Απόφοιτη 2012-14
    Το κόστος είναι ανάλογο του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρεται από εμπειρότατους καθηγητές και πολύ καταξιωμένους στο χώρο τους. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ούσα απόφοιτη του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού!