Δίκαιο και Διοίκηση της ΥγείαςΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Παρακολούθηση  Προσωπικά Στοιχεία  Σπουδές
  Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.


  Αναγράψτε το επίπεδο γλωσσομάθειας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


  Σε περίπτωση υπάρχει επαγγελματική εμπειρία, αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, τη θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.

  Χρηματοδότηση  Πως πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα

  Social
  Έρευνα στο διαδίκτυο
  Συνάδελφο
  Απόφοιτο  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

  Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η επιλογή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

  Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομιστούν ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στα γραφεία του Κολλεγίου είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας,
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
  3. Βιογραφικό σημείωμα,
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (Όπου υπάρχει),
  5. Δύο (2) φωτογραφίες ή ηλεκτρονική φωτογραφία τύπου Α.Τ..


  Επιθυμώ εγγραφή στο Newsletter