Αίτηση Εγγραφής
Computer Networks and IoT Systems
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.
Αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, τη θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.
Επωνυμία εταιρείας / Ιδιώτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τ.Κ, Επάγγελμα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Email

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η επιλογή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομιστούν είτε ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), είτε να αποσταλούν/κατατεθούν στα γραφεία του Κολλεγίου (René Descartes College / CNAM, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, 10680 Αθήνα):

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Aντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών (Bachelor 240 ECTS, ή Master)
  3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2
  4. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων, όπου υπάρχουν
  5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου υπάρχει
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Δύο (2) φωτογραφίες ή ηλεκτρονική φωτογραφία τύπου Α.Τ.

Don’t be shy

Let’s Talk