Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση Αίθουσα ή
Eξ αποστάσεως

 

Το Master «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), με το οποίο το Κολλέγιο, συνεργάζεται από το 2002.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς.

Η απαίτηση για ποιοτικές υπηρεσίες, η γήρανση του πληθυσμού, οι επενδύσεις στις υποδομές, στην έρευνα, στις κλινικές μελέτες και στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν το χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές, που αφορούν εκατοντάδες παρόχους και χιλιάδες επαγγελματίες, γεννούν ευκαιρίες και αντικατοπτρίζονται στη διαρκή ανάγκη για εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων τόσο σε οικονομικό, οργανωτικό, διοικητικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας, κ.α.) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού, εξοπλιστικού κλάδου, και του ιατρο-ασφαλιστικού τομέα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Σκοπός της διεπιστημονικής προσέγγισης του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στιβαρές εξειδικευμένες γνώσεις νομικής και διοικητικές ικανότητες, σε νομικούς, ιατρούς, φαρμακοποιούς, διοικητικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να ανελιχθούν στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες σχετικές με το Δίκαιο της Υγείας και 4 ενότητες σχετικά με την Διοίκηση της Υγείας και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
  2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας
  3. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων
  4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας
  5. Δίκαιο Φαρμάκου
  6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
  7. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας
  8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής
  9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας:

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Στο πρώτο μέρος αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν, καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Νοµικό Πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Εξετάζονται θέµατα νομοθετικών ρυθμίσεων, που αφορούν στις επιμέρους κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας.

2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής δαπάνης.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι τεχνικές κατανοµής των πόρων καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών.

3. Δικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων

Παρουσιάζονται και αναλύονται, µέσα από τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τα δικαιώµατα ασθενών που απορρέουν από τη Συνταγµατική υποχρέωση του κράτους καθώς και τα ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόµου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Γίνεται κατανοητή η έννοµη σχέση επαγγελµατία Υγείας και ασθενή, οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης της ιατρικής πράξης και τυχόν ζητήµατα ευθύνης που µπορούν να αναδυθούν από τη σχέση αυτή και την παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Έµφαση δίνεται και σε θέµατα ψυχικής Υγείας και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας

Μέσα από τη σχετική νοµική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να γεννάται ευθύνη επαγγελµατιών Υγείας και νοµικών προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών Υγείας.

∆ίνεται έµφαση σε πρακτικά παραδείγµατα καθώς και στις σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και νοµολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται θέµατα όπως: αστική, ποινική, πειθαρχική ιατρική ευθύνη, ειδικές περιπτώσεις ευθύνης και διαµεσολάβησης.

5. Δίκαιο Φαρμάκου

Αναλύονται βασικές έννοιες του φαρµακευτικού δικαίου και παρουσιάζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις κλινικές µελέτες, τις άδειες κυκλοφορίας, τα προσωπικά δεδοµένα, την κάλυψη δαπανών, την παραγωγή, διανοµή, τιµολόγηση και πώληση του φαρµάκου και την απαραίτητη ιατρική ενηµέρωση, διαφήµιση και προώθηση του φαρμάκου.

6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων, όπως:

  • Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
  • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
  • ∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
  • ∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας,
  • ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management, κ.λπ.

Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας όπως: Πρότυπα, Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

7. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε την διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

  • Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση.
  • Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας.
  • Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.
  • Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης.
  • Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας.

8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Αναλύονται θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και το νομικό τους πλαίσιο, καθώς και θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας όπως: ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων, βλαστοκύτταρα – ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, αιµοδοσία, εµβολιασµός, εξαρτήσεις, κ.λπ.

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας, εργαζόμενους και αποφοίτους ιατρικών, νομικών, διοικητικών και λοιπών σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων:

  • σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,
  • σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,
  • σε εν ενεργεία νομικούς,
  • σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα (απόγευμα) και μερικά Σάββατα (πρωί).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming.

Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Καθηγητές

Οι καθηγητές του Κολλεγίου έχουν μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία πάνω στην θεματική ενότητα την οποία διδάσκουν.

Πρόκειται για υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και καταξιωμένους Ακαδημαϊκούς του χώρου της Υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους, όλοι τους με όρεξη να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

MASTER Droit, Economie et Gestion mention Management Sectoriel
Parcours Gestion et Droit de la Santé

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για παρακολούθηση στην αίθουσα ανέρχονται σε €5.800, ενώ για παρακολούθηση εξ αποστάσεως σε €5.100.

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Δίκαιο & Διοίκηση της Υγείας

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη
Υλοποίηση Αίθουσα ή
Eξ αποστάσεως

Το Master «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), με το οποίο το Κολλέγιο, συνεργάζεται από το 2002.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς.

Η απαίτηση για ποιοτικές υπηρεσίες, η γήρανση του πληθυσμού, οι επενδύσεις στις υποδομές, στην έρευνα, στις κλινικές μελέτες και στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν το χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές, που αφορούν εκατοντάδες παρόχους και χιλιάδες επαγγελματίες, γεννούν ευκαιρίες και αντικατοπτρίζονται στη διαρκή ανάγκη για εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων τόσο σε οικονομικό, οργανωτικό, διοικητικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας, κ.α.) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού, εξοπλιστικού κλάδου, και του ιατρο-ασφαλιστικού τομέα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Σκοπός της διεπιστημονικής προσέγγισης του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στιβαρές εξειδικευμένες γνώσεις νομικής και διοικητικές ικανότητες, σε νομικούς, ιατρούς, φαρμακοποιούς, διοικητικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να ανελιχθούν στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες σχετικές με το Δίκαιο της Υγείας και 4 ενότητες σχετικά με την Διοίκηση της Υγείας και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος
 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
 2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας
 3. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων
 4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας
 5. Δίκαιο Φαρμάκου
 6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 7. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας
 8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας:

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Στο πρώτο μέρος αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν, καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Νοµικό Πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Εξετάζονται θέµατα νομοθετικών ρυθμίσεων, που αφορούν στις επιμέρους κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας.

2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής δαπάνης.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι τεχνικές κατανοµής των πόρων καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών.

3. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων

Παρουσιάζονται και αναλύονται, µέσα από τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τα δικαιώµατα ασθενών που απορρέουν από τη Συνταγµατική υποχρέωση του κράτους καθώς και τα ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόµου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Γίνεται κατανοητή η έννοµη σχέση επαγγελµατία Υγείας και ασθενή, οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης της ιατρικής πράξης και τυχόν ζητήµατα ευθύνης που µπορούν να αναδυθούν από τη σχέση αυτή και την παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Έµφαση δίνεται και σε θέµατα ψυχικής Υγείας και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας

Μέσα από τη σχετική νοµική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να γεννάται ευθύνη επαγγελµατιών Υγείας και νοµικών προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών Υγείας.

∆ίνεται έµφαση σε πρακτικά παραδείγµατα καθώς και στις σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και νοµολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται θέµατα όπως: αστική, ποινική, πειθαρχική ιατρική ευθύνη, ειδικές περιπτώσεις ευθύνης και διαµεσολάβησης.

5. Δίκαιο Φαρμάκου

Αναλύονται βασικές έννοιες του φαρµακευτικού δικαίου και παρουσιάζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις κλινικές µελέτες, τις άδειες κυκλοφορίας, τα προσωπικά δεδοµένα, την κάλυψη δαπανών, την παραγωγή, διανοµή, τιµολόγηση και πώληση του φαρµάκου και την απαραίτητη ιατρική ενηµέρωση, διαφήµιση και προώθηση του φαρμάκου.

6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων, όπως:

 • Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
 • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
 • ∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
 • ∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας,
 • ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management, κ.λπ.

Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας όπως: Πρότυπα, Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

7. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε την διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

 • Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση.
 • Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας.
 • Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.
 • Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας.

8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Αναλύονται θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και το νομικό τους πλαίσιο, καθώς και θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας όπως: ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων, βλαστοκύτταρα – ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, αιµοδοσία, εµβολιασµός, εξαρτήσεις, κ.λπ.

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας, εργαζόμενους και αποφοίτους ιατρικών, νομικών, διοικητικών και λοιπών σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών.

 

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων:

  • σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,
  • σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,
  • σε εν ενεργεία νομικούς,
  • σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα (απόγευμα) και μερικά Σάββατα (πρωί).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming.

Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Καθηγητές

Οι καθηγητές του Κολλεγίου έχουν μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία πάνω στην θεματική ενότητα την οποία διδάσκουν.

Πρόκειται για υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και καταξιωμένους Ακαδημαϊκούς του χώρου της Υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους, όλοι τους με όρεξη να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

 

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

MASTER Droit, Economie et Gestion
mention Management Sectoriel
Parcours Gestion et Droit de la Santé

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. <Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για παρακολούθηση στην αίθουσα ανέρχονται σε €5.800, ενώ για παρακολούθηση εξ αποστάσεως σε €5.100.

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk