Καινοτομία & Δημόσια Διοίκηση

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 15 μήνες

Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό «Καινοτομία & Δημόσια Διοίκηση», είναι ένα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης Πρόγραμμα, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή µε τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κατάρτισης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ένα από τα ορόσημα από τη δεκαετία του 1980 ήταν η εισαγωγή μεθόδων ιδιωτικής διαχείρισης σε δημόσιους οργανισμούς γνωστές ως «νέα δημόσια διαχείριση» (NPM). Σήμερα, η αναζήτηση της καινοτομίας, πηγής δημόσιας απόδοσης, είναι παρούσα στις διάφορες δημόσιες διαστάσεις (δημόσιοι φορείς, δημόσιες πολιτικές κ.λπ.).

Στόχος του Προγράμματος «Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση» είναι προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας N.5727/02-03-2023 για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση. Απευθύνεται σε στελέχη και δημόσιους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στους δημόσιους οργανισμούς, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους στις τεχνολογικές και επιχειρηματικές καινοτομίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν καινοτόμες κα ηγετικές τεχνικές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση με νέες μεθοδολογίες,, αναπτύσσοντας νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα των υποδομών, της διοίκησης και της διαχείρισης.
  • Διαθέτουν τη γνωστική επάρκεια και όλα τα soft skills (ήπιες δεξιότητες) ώστε να διαχειρίζονται αποδοτικά τις διαδικασίες καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα και για να συνδράμουν ουσιαστικά στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα.
  • Συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας, σε προγράμματα και εργαστήρια επιτάχυνσης της καινοτομίας, αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση.
  • Διαχειρίζονται και να αξιοποιούν το Εθνικό Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και δημόσιους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο της Κεντρικής όσο και της Περιφερειακής – Τοπικής Διοίκησης, που επιθυμούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτομία. 

Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 11 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία. 

Ενότητες Προγράμματος

  1. Θεμελιώδεις Έννοιες Οικοσυστήματος Καινοτομίας 
  2. Διαχείριση Καινοτομιών 
  3. Οι κύριες προκλήσεις της Δημόσιας Καινοτομίας 
  4. Δημόσιος Τομέας: Εργαλεία & Μηχανισμοί Καινοτομίας 
  5. Τεχνικές Συνεργατικής Καινοτομίας 
  6. Σχεδιασμός Καινοτόμων Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης 
  7. Σενάρια Ανάπτυξης Καινοτομίας 
  8. Σύνδεση καινοτομίας με την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη 
  9. Καινοτομία & Μετασχηματισμός : Περιβάλλον και ευκαιρίες 
  10. Καινοτομία & διαμάχες 
  11. Μεθοδολογία Έρευνας στη δημόσια διοίκηση 
  12. Διπλωματική Εργασία 
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.  

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά.

Tα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα και ένα Σάββατο το μήνα. 

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion mention innovation, entreprise et société
Parcours Prospective, innovation et management public

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 15 μήνες
Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό «Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση», είναι ένα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης Πρόγραμμα, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή µε τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κατάρτισης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ένα από τα ορόσημα από τη δεκαετία του 1980 ήταν η εισαγωγή μεθόδων ιδιωτικής διαχείρισης σε δημόσιους οργανισμούς γνωστές ως «νέα δημόσια διαχείριση» (NPM). Σήμερα, η αναζήτηση της καινοτομίας, πηγής δημόσιας απόδοσης, είναι παρούσα στις διάφορες δημόσιες διαστάσεις (δημόσιοι φορείς, δημόσιες πολιτικές κ.λπ.).

Στόχος του Προγράμματος «Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση» είναι προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας N.5727/02-03-2023 για την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση. Απευθύνεται σε στελέχη και δημόσιους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στους δημόσιους οργανισμούς, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους στις τεχνολογικές και επιχειρηματικές καινοτομίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν καινοτόμες κα ηγετικές τεχνικές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση με νέες μεθοδολογίες,, αναπτύσσοντας νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα των υποδομών, της διοίκησης και της διαχείρισης.
  • Διαθέτουν τη γνωστική επάρκεια και όλα τα soft skills (ήπιες δεξιότητες) ώστε να διαχειρίζονται αποδοτικά τις διαδικασίες καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα και για να συνδράμουν ουσιαστικά στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα.
  • Συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας, σε προγράμματα και εργαστήρια επιτάχυνσης της καινοτομίας, αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση.
  • Διαχειρίζονται και να αξιοποιούν το Εθνικό Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και δημόσιους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο της Κεντρικής όσο και της Περιφερειακής – Τοπικής Διοίκησης, που επιθυμούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτομία. 

Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 11 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία. 

Ενότητες Προγράμματος

  1. Θεμελιώδεις Έννοιες Οικοσυστήματος Καινοτομίας 
  2. Διαχείριση Καινοτομιών 
  3. Οι κύριες προκλήσεις της Δημόσιας Καινοτομίας 
  4. Δημόσιος Τομέας: Εργαλεία & Μηχανισμοί Καινοτομίας 
  5. Τεχνικές Συνεργατικής Καινοτομίας 
  6. Σχεδιασμός Καινοτόμων Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης 
  7. Σεμινάρια Ανάπτυξης Καινοτομίας 
  8. Σύνδεση καινοτομίας με την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη 
  9. Καινοτομία & Μετασχηματισμός : Περιβάλλον και ευκαιρίες 
  10. Καινοτομία & διαμάχες 
  11. Μεθοδολογία Έρευνάς  
  12. Διπλωματική Εργασία 
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.  

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά.

Tα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα και ένα Σάββατο το μήνα. 

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion mention innovation, entreprise et société
Parcours Prospective, innovation et management public

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk