Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ‘Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ (René Descartes College)’ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ προσφέρει προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR): Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, χρησιμοποιεί ασφαλείς μηχανισμούς πρόσβασης και φύλαξης στα πληροφοριακά του συστήματα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που καταχωρούνται.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε.

Α. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, εξαρτώνται από την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί με εσάς, σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση:

 • την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τα προγράμματα/ υπηρεσίες του,
 • τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής,
 • την κατάρτιση σύμβασης στα προγράμματα / υπηρεσίες του.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, απευθύνεται:

α) σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες (σπουδαστές/φοιτητές/καταρτιζόμενοι, όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προγράμματα) του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ,
β) σε φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται στις συμβάσεις σπουδών μεταξύ του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ και των σπουδαστών ως εγγυητές,
γ) σε φυσικά πρόσωπα που είχαν μια τέτοια συμβατική σχέση, ή/και είναι απόφοιτοι, ή ήταν υποψήφιοι φοιτητές, ή και ενδιαφερόμενοι στο παρελθόν.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, μπορεί να συλλέγει δεδομένα, από τις παρακάτω πηγές :

 • Από εσάς, ως (υφιστάμενους ή δυνητικούς) φοιτητές μας,
 • Από δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, Διαχειριστκές Αρχές),
 • Εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας: αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ιστοσελίδα, ή άλλο ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο (όπως π.χ. SMS),
 • Μέσω σύστασης του ονόματός σας από (υφιστάμενους ή δυνητικούς) σπουδαστές και αποφοίτους.

Στις περιπτώσεις που δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς, θα σας ενημερώνουμε για την πηγή από την οποία βρήκαμε τα στοιχεία σας, εσείς, δε, έχετε το δικαίωμα να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μας μ’ εσάς.

Αν είστε υποψήφιος ή υφιστάμενος σπουδαστής ή εγγυητής σε σύμβαση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε προκειμένου να ξεκινήσει ή να διατηρηθεί η σχέση σας με το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Όνομα,
 • Διευθύνσεις (κατοικίας/εργασίας),
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.),
 • ΑΜΚΑ,
 • Ημερομηνία,
 • Τόπο γέννησης,
 • Οικογενειακή κατάσταση,
 • Επάγγελμα,

καθώς, και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των ανωτέρω, που προκύπτουν ή απαιτούνται από/για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως, ενδεικτικά:

 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (αριθμός φορολογικού μητρώου, φορολογική κατοικία, πηγή εισοδήματος),
 • Πληροφορίες και δικαιολογητικά ευαίσθητων δεδομένων που επαληθεύουν την κοινωνική/οικογενειακή σας κατάσταση και σας κατατάσσουν σε ευπαθή κοινωνικά ομάδα,
 • Την υπογραφή σας.

Τόσο κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, όσο και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και κατά την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτά προς τους παρακάτω σκοπούς:

Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε τo ονοματεπώνυμό σας προς τον σκοπό:

α) εγγραφής σας στα προγράμματα του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ,
β) εκτέλεσης της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που υπογράφετε,
γ) τιμολόγησης των υπηρεσιών μας,
δ) προώθησης προς εσάς των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,
ε) συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς που διεξάγουμε,
στ) για το αρχείο αποφοίτων που διατηρούμε.

Πατρώνυμο: Για την ταυτοποίησή σας και την διάκρισή σας από τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση συνωνυμίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας για σκοπούς τιμολόγησης και ταχυδρομικής αποστολής προς εσάς των αντίστοιχων παραστατικών για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προς τον σκοπό:

α) επικοινωνίας μαζί σας, για τυχόν απορίες σας ή/και σχόλιά σας, καθώς και για την πορεία των σπουδών σας,
β) επικοινωνίας μαζί σας, αναφορικά με τα αποτελέσματα τυχόν διαγωνισμών που διεξάγουμε και στους οποίους συμμετέχετε,
γ) αποστολής σ’ εσάς newsletter ή/και προωθητικών e-mails του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας, προς τον σκοπό τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, για την ενημέρωσή σας για την εκπαιδευτική σας πορεία, για την για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνία μας μαζί σας ή/και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σας. Ομοίως, συλλέγουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας προς τον σκοπό αποστολής σ’ εσάς προωθητικών SMS, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας (έκδοση τιμολογίου), όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση, και το επάγγελμά σας.

Ηλικία: Συλλέγουμε στοιχεία αναφορικά με την ηλικία σας, μόνο σε περίπτωση που εκδηλώσετε την επιθυμία να εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρεχόμενα από εμάς προγράμματα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάγεστε στα ηλικιακά όρια φοίτησης που τίθενται από εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο και ΑΜΚΑ): ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας, όταν υπογράφετε σύμβαση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ.

Στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση: σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληρείτε τις κοινωνικές προϋποθέσεις για μία τέτοια υποτροφία.

Πηγή και ύψος εισοδήματος: μόνο σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληρείται τις οικονομικές προϋποθέσεις για μία τέτοια υποτροφία.

Ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία σας (ασθένειες κλπ.): μόνο σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν υπάγεστε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δικαιούστε μία τέτοια υποτροφία.

Β. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες προώθησης των υπηρεσιών μας: εκπτωτικές ενέργειες/διαγωνισμοί/υποτροφίες/νέες υπηρεσίες (marketing) και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Σε μερικές όμως περιπτώσεις, για την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες, όπως: Προγράμματα Σπουδών/Διαγωνισμοί/ Υποτροφίες/ Εκδηλώσεις/Διαλέξεις/Σεμινάρια, θα χρειασθεί η εγγραφή σας. Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή και για την ενημέρωσή σας επισκεπτόμενοι τις εγκαταστάσεις μας σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρουμε, συμπληρώνετε μόνον τα εξής στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο,
β. e-mail ,
γ. Αριθμό τηλεφώνου.

Όλα τα υπόλοιπα προσωπικά σας δεδομένα που αναγράφονται στο πεδίο Α της παρούσας δήλωσης, τα συλλέγουμε μόνο σε περίπτωση εγγραφής σας και φοίτησης σε κάποιο από τα προγράμματα του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ.

Η χρήση, από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, των προσωπικών σας δεδομένων κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας προς ενημέρωσή σας για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεσθε, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας, καθώς και την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προώθηση νέων προγραμμάτων/υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εφόσον συναινέσετε προς τούτο, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικά sms και newsletters στο μέλλον, καθώς και για να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας προς τον σκοπό αυτόν. Ομοίως, σε περίπτωση συναίνεσής σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για εκπτωτικές ενέργειες/διαγωνισμούς/υποτροφίες/νέες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό, συνίστανται σε πληροφορίες που μας έχετε ήδη παράσχει ή και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως κατά την εγγραφή σας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ, αναφορικά με τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@cnam.gr, είτε μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στο Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ στη διεύθυνση Σίνα 31, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 106 80.

Γ. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο καιρό ισχύει η συγκατάθεσή σας στη διατήρηση αυτή και προς έναν έκαστο σκοπό (εγγραφή σε πρόγραμμα, φοίτηση, προωθητικές ενέργειες, χορήγηση υποτροφίας, κ.λπ.).

Πέραν των ανωτέρω, το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δικαιούται να διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό προσωπικά σας δεδομένα, ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, τουλάχιστον για όσο διάστημα έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας (φοίτηση, υποτροφία, κ.λπ.).

Αφότου λήξει η συμβατική μας σχέση μαζί σας (για οποιονδήποτε λόγο, ήτοι αποφοίτηση, αποβολή, διακοπή φοίτησης, κ.λπ.), και ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, δικαιούμαστε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων μας και εκπλήρωσης των φορολογικών μας υποχρεώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) χρόνια, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την ενάσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας, όπως την επιδίκαση απαιτήσεών μας έναντι υμών.

Επιπλέον, τηρούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα φοίτησης, έτος φοίτησης) προς τον σκοπό τήρησης αρχείο Αποφοίτων.

Αναφορικά με τους υποψήφιους πελάτες και όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προγράμματά μας, χωρίς να προβούν σε εγγραφή τους σε κάποιο από αυτό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα συγκατατίθεστε και δεν εκδηλώνετε επιθυμία διαγραφής σας, προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας για προώθηση και ενημέρωση μέσω newsletter, sms, τηλεφωνικής επικοινωνίας, περί των μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προσφέρουμε.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω διαστημάτων, το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ οφείλει να καταστρέψει οριστικά και αποτελεσματικά τα αρχεία / έγγραφα, όπου τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα (π.χ. ανακύκλωση, καταστροφέας εγγράφων, ανωνυμοποίηση, κ.λπ.).

Δ. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και η προστασία τους

Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης») όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing).
 • Να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης). Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε οποιαδήποτε απόφαση από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, βάσει αυτοματοποιημένης κατάρτισης «προφίλ» σας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@cnam.gr. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στο Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, Σίνα 31, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 106 80.

Ε. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies”

O διαδικτυακός τόπος του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Παρ’ όλ’ αυτά, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Στ. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη συμπλήρωση του εντύπου/φόρμας/σύμβασης των επισκεπτών/χρηστών, περιορίζεται στους εργαζομένους τoυ Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ ή τους παρόχους υπηρεσιών. Θεωρείται εύλογα ότι οι συγκεκριμένοι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την υπογραφή από εσάς σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εγγραφής σας σε κάποιο από τα Προγράμματα που παρέχονται, θα διαβιβάζονται και προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο τηρεί κατάλογο με τους σπουδαστές μας, καθώς και προς τα συνεργαζόμενα μ’ εμάς Πανεπιστήμια του εξωτερικού στα πλαίσια της συνεργασίας. Ο σκοπός της διαβίβασης προς τα συνεργαζόμενα, με το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, Πανεπιστήμια, είναι η παροχή στην Ελλάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουν και η εκτέλεση των συμβάσεων που μας συνδέουν μ’ αυτά.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από τo Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, τo Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

γ. Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, ή καθοιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση ή/ και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε κανέναν, τρίτο φορέα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να διοχετευτούν σε τρίτους, αποκλειστικά και μόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων σας.
 • Εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

δ. Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δύναται, επίσης, για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης, και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι σελίδες και υπηρεσίες του, να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των υπηρεσιών και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός τους.

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ τηρεί ενημερωμένα τα συστήματα, τις πολιτικές, και διαδικασίες του.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, τo Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Ζ. Ποιός είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας: Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, Σίνα 31, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 106 80, e-mail: info@cnam.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Η. Τί γίνεται σε περίπτωση, κατά την οποία επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε;

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, που αναφέρονται στην παράγραφο Α του παρόντος είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο με τη συλλογή καθενός από αυτά σκοπό, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία αυτή παράγραφο (εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προγράμματά μας, εγγραφή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποστολή προωθητικών SMS και newsletters, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χορήγηση υποτροφίας κλπ.).

Σε περίπτωση που δεν δώσετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή κάποιων προσωπικών δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέστε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε κάποιες από τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συλλογή των δεδομένων αυτών. Για παράδειγμα, αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό αποστολής newsletter, θα παύσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοια προωθητικά μηνύματα, χωρίς απαραιτήτως να σταματήσουμε τις λοιπές παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, εφόσον γι’ αυτές συνεχίζει να ισχύει η συγκατάθεσή σας (π.χ. φοίτηση σε πρόγραμμά μας).

Θ. Τροποποιήσεις

To Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε αλλαγές στη Δήλωση, εν μέρει ή εν όλω, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως συνέπεια της προσπάθειά του για βελτίωση-συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα, θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στον ιστότοπο μας.

Η παρούσα ενημέρωση ισχύει από την ημερομηνία θέσης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Don’t be shy

Let’s Talk