Αίτηση Εγγραφής
International Master in Management
with a specialisation in e-Business & Digital Marketing
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε
Παρακαλώ, αναφέρετε: 1) όνομα εργοδότη, 2) πόλη, 3) θέση και αρμοδιότητες, 4) έτη απασχόλησης (από - έως), 5) συνολικά έτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η επιλογή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομιστούν είτε ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), είτε να αποσταλούν/κατατεθούν στα γραφεία του Κολλεγίου (René Descartes College / CNAM, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, 10680 Αθήνα):

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών (Bachelor 240 ECTS, ή Master)
  3. Μετάφραση στα αγγλικά ή γαλλικά του ανώτερου τίτλου σπουδών
  4. Σε περίπτωση που ο ανώτερος τίτλος είναι προπτυχιακού επιπέδου, να προσκομιστεί η αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναφέρονται τα ECTS
  5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C
  6. Αντίγραφο επαγγελματικών ή άλλων πιστοποιήσεων (αν υπάρχουν)
  7. Ηλεκτρονική φωτογραφία τύπου Α.Τ.

Don’t be shy

Let’s Talk