Αίτηση Εγγραφής
Master in e-Business & Digital Marketing
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε
Παρακαλώ, αναφέρετε: 1) όνομα εργοδότη, 2) πόλη, 3) θέση και αρμοδιότητες, 4) έτη απασχόλησης (από - έως), 5) συνολικά έτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η επιλογή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομιστούν είτε ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), είτε να αποσταλούν/κατατεθούν στα γραφεία του Κολλεγίου (René Descartes College / CNAM, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, 10680 Αθήνα):

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Ηλεκτρονική φωτογραφία τύπου Α.Τ.
  • Αντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών (Bachelor 240 ECTS, or Master)
  • Αναλυτική βαθμολογία ανώτερου τίτλου σπουδών
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή αποδεικτικό πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα
  • Αντίγραφο επαγγελματικών ή άλλων πιστοποιήσεων (αν υπάρχουν)

Don’t be shy

Let’s Talk